Home » Uskoro pravilnici koji regulišu Zakon o zabrani pušenja
BIH

Uskoro pravilnici koji regulišu Zakon o zabrani pušenja

Navršava se šest mjeseci od kada je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH stupio na snagu.

U ovih šest mjeseci ostavljen je rok za prilagodbu – koji se odnosi na ustanove, poduzeća i druga pravna lica. Ono na šta se čekalo jesu podzakonski akti, odnosno pravilnici koji su trebali biti doneseni od strane Federalnog ministarstva zdravstva radi precizne primjene Zakona, a što će u konačnici biti osnova za postupanje inspektora koji imaju nadležnost za vršenje nadzora nad provođenjem ovog zakona.

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH održana je press konferencija na kojoj su prezentirani dosadašnji uspjesi u implementaciji Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH kao i planovi za naredni period.

Adi Gujić, vršilac dužnosti federalnog zdravstvenog inspektora je istaknuo da će Federalna uprava za inspekcijske poslove zajedno sa kantonalnim zdravstvenim inspektorima vršiti koordinaciju i propise nad ovim zakonom.

-U sklopu Federalne uprave za inspekcijske poslove ove poslove će vršiti inspektor zaštite na radu, sanitarni i tržišni inspektor. Tako da će kolege federalni inspektori zaštite na radu, vršiti kontrolu na mjestima gdje je striktno zabranjeno pušenje na radnim mjestima.

Osvrnuo se i na javne ustanove koje su izuzete iz ovoga zakona.

-Starački domovi i ustanove za osuđenike su izuzeti iz ovog zakona, dok se ne donese pravilnik, kojim ćemo regulisati pušenje u tim ustanovama. Federalni tržišni inspektori ovim zakonom nisu dobili veće ovlasti, dodao je on.

Također je istaknuo da je Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove Federacije BiH, Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i Ministarstvu privrede SBK, akt koji se odnosi na poziv na saradnju vezano za nadzor nad primjenom Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih ostalih proizvoda za pušenje FBiH, naglasio je Gujić.

Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije, naglasio je da je ovaj zakon prvi korak zaštite stanovništva od duhanskog dima i među prvim koracima prema EU.

-Objavom u Službenim novinama Federacije BiH Zakon o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je prvi korak zaštite građanstva i usklađivanja zakona na polju javnozdravstvenih politika sa pravnom stečevinom EU. Ovaj Zakon je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Kako je novi mandat Vlade Federacije BiH počeo 28. aprila 2023. godine malo je usporeno sa dinamikom donošenja podzakonskih akata i imenovanja Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ali je sve u okvirnim rokovima predviđenim zakonom, rekao je on.

Također je istaknuo da bi neki podzakonski akti kao što su Pravilnik o uslovima posebnih prostorija za pušenje u smislu izuzetaka u skladu sa članom 7. i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja u skladu sa članom 25. ovog Zakona već gotovi u nacrtima i spremni za slanje od strane kabineta ministra Uredu za zakonodavstvo Federacije BiH.

-Pojedini podzakonski akti predviđeni ovim zakonom imaju utjecaj na jedinstveno tržište BiH i moramo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske usuglasiti tekst“, istaknuo je Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije Federalnog ministarstva zdravstva.

Prf. dr. Aida Ramić Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana i voditeljica Sektora javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo FBIH je istaknula da kontrola duhana predstavlja skup intersektorijalnih mjera mjera i intervencija “koje se tiču proizvodnje, potrošnje i prometa duhanskih proizvoda. Zahtjeva aktivnu saradnju mnogih sektora, ne samo zdravstvenog”, kazala je.

“Od provedbe zakona očekujemo dugoročno više stvari: smanjenje oboljevanja i preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti – pušači preko 6 puta češće dobijaju rak bronhija i pluća, duplo češće dobijaju moždani udar a tri puta češće dobijaju srčani udar. Smanjenje oboljevanja i smrtnosti novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina, jer većina djece i adolescenata nije u potpunosti zaštićena od izloženosti pasivnom pušenju, naglasila je ona.

Također je dodala da je promociju prostora bez duhanskog dima kao jedan od uslova za zdravlje.

-Zaštita od posljedica pasivnog pušenja i pušenja iz treće ruke i jačanje prevencije kroz aktivni angažman KZJZ u pripremi nastavnih planova obrazovnih ustanova sa većim sadržajem prevencije pušenja uz podršku ZZJZFBIH kroz učešće u radu Federalne komisije za kontrolu duhana. Od strane Zavoda za javno zdravstvo urađen urađen vodič za škole bez duhanskog dima koji je proslijeđen KZJZ, istaknula je je dr. Ramić Čatak.

-Ovaj zakon nije protiv kršenja prava pušača, nego ovaj zakon dolazi iz zdravstvenog sektora, radi poboljšanja javnog zdravlja. Prostori bez duhanskog dima su nužan korak za poboljšanje javnog zdravlja. Ovaj zakon nema samo mogućnost da kazni, nego daje javnim zavodima zdravstva veću mogućnost za preventivno djelovanje, kroz nastavne planove u školstvu. Također ovim zakonom mi konačno dajemo doprinos javnom zdravlju, ali kao i druge zemlje im ćemo tek uspjehe ovog zakona vidjeti budućnosti, zaključila je ona.

Jasmina Ćekrić, izvršna direktorica Udruženja Proi, je pojasnila da danas ističu svi rokovi za pravna lica da prilagode svoje poslovanje ovom zakonu.

-Da bi postigla efikasna implementacija zakona, potrebna je sinergija i koordinirani pristup svih aktera uključujući vladine institucije, nevladine organizacije i međunarodne agencije. Pored svih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih aspekata, efikasnom implementacijom novog zakona želimo prevenirati početak pušenja među djecom i mladima te obeshrabriti ih da počnu koristiti duhanske proizvode, te tako smanjiti ovisnost i dugoročne zdravstvene posljedice povezane sa pušenjem, naglasila je ona.

-Da bi implementacija zakona bila što efikasnija, udruženje PROI će nastaviti davati podršku institucijama za implementaciju zakona – federalnim i kantonalnim inspekcijama, policiji i sudovima te nastaviti suradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim zavodom za javno zdravstvo uz pomoć Švicarske ambasade, američke organizacije Campaign for Tobacco-Free Kids, Delegacije EU u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i drugih međunarodnih i lokalnih partnera, dodala je Čekrić.

Emina Pašanović, članica Zagovaračkog odbora mladih pri PROI-u, pojasnila je da su članovi Zagovaračkog odbora mladih proveli  mapiranje stanja u ugostiteljskim objektima na području pet gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

-Sarajevo, Zenica, Tuzla, Travnik i Mostar, radi procjene njihove usklađenosti s novim zakonom o kontroli duhana u FBiH, odnosno pripreme za potpunu primjenu zakona. Posjećeno je preko 80 ugostiteljskih objekata, te je ustanovljeno da je preko 70% objekata prijevremeno uskladilo svoje poslovanje sa zakonom, što ukazuje na pozitivnu namjeru ugostitelja da zaštite zdravlje svojih zaposlenika i gostiju. U okviru kampanje “Zdravlje je Zakon” na društvenim mrežama, trenutno se provodi promocija pomenutih ugostiteljskih objekata, što je doprinijelo značajnom angažmanu građana u informiranju javnosti o nepušačkim objektima na području Federacije BiH. Mi mladi smo trenutno izloženi različitim naprednim marketinškim taktikama duhanske industrije a ovaj će zakon dugoročno smanjiti taj uticaj i stvoriti temelje za zdravije generacije. Mladi mogu i žele doprinijeti stvaranju zdravije budućnosti, a navedene aktivnosti su je dokaz tome, istaknula je Emina Pašanović, članica Zagovaračkog odbora mladih pri PROI-u.

Podsjetimo, Zakon se pušenje zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu. Također se zabranjuje upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Također, Zakonom su propisane i kaznene odredbe, u zavisnosti od počinjenog prekršaja, a kreću se u rasponu od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, dok je kazna za fizička lica 100 KM.

Narednih šest mjeseci inspekcije bi trebale tek izlaziti na teren, ipak ugostiteljima i pušačima za sada bi trebale izricati samo opomene. Tek u maju naredne godine bi se trebalo krenuti sa kažnjavanjem.