Home » Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica
Zenica

Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica

Učestvujemo u rješenju višedecenijskog problema otpadnih voda grada čelika Predstavljamo projekat: Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica (projekat u toku)

Posljednjih desetak godina, Zenica je doživjela nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata i investicija koji su oblikovali razvoj grada i njegovu infrastrukturu. Neke od glavnih investicija i projekata u Zenici u posljednjem desetljeću uključuju između ostalog:

 • Gradske saobraćajnice: U Zenici su izvršene značajne investicije u modernizaciju gradske infrastrukture, posebno u pogledu saobraćajnih rješenja. To uključuje izgradnju novih cesta, rekonstrukciju postojećih puteva, te izgradnju kružnih tokova.
 • Energetski sektor: Zenica je važno industrijsko središte u Bosni i Hercegovini, grad sa otprilike 110 – 120.000 stanovnika, te je u posljednjem desetljeću značajno uloženo u modernizaciju energetskog sektora, uključujući: modernizaciju postojećih postrojenja, izgradnju novih energetskih kapaciteta i podsticanje obnovljivih izvora energije.
 • Obrazovne institucije: Investicije u obrazovni sektor također su prisutne, s modernizacijom škola, fakulteta i drugih obrazovnih institucija.
 • Turizam, kulturne i sportske atrakcije: Zenica se takođe razvija kao turistička destinacija, uz popularne gradske kulturne manifestacije, sportska takmičenja, obnovu starih znamenitosti, izgradnju novih turističkih sadržaja, te promociju kulturnog naslijeđa grada.

Pri sistemskom razvoju grada i infrastrukture uočava se značajan izazov – neadekvatan i nedostatan sistem sakupljanja i tretmana otpadnih voda.

Opis trenutnog stanja

Uvidom u stvarno stanje na terenu, uočeno je nekoliko značajnih problema sa kojima se susreću kako komunalna preduzeća, tako i pravna lica i lokalno stanovništvo, poput:

 • Kanalizaciona mreža postoji na većem dijelu područja urbanog dijela grada Zenice i nekih prigradskih naselja i na više mjesta je uvedena u potoke i rijeku Bosnu, bez tretmana.
 • U ostalim dijelovima grada su izvedene brojne septičke jame za pojedina domaćinstva i stambene zgrade, a prelivi septičkih jama su uvedeni u potoke i jarkove pored puteva ili se prazne kanalizacionim cisternama. Negdje su otpadne vode direktno uvedene u potoke, rijeke ili jarkove pored puteva.
 • Kanalizacioni kolektori su na više mjesta uvedeni u rijeku Bosnu i potoke bez ikakvog tretmana. Česte su pojave začepljenja kanalizacionih kolektora zbog malih padova i nagomilanog pijeska unutar postojećih kolektora. Na pojedinim lokacijama, postojeća infrastruktura je jednostavno nedostatna.
 • U području naselja Bojin Vir, Raspotočje i Drivuša, ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža, a otpadne vode se putem septičkih jama ili preko manjih lokalnih sistema odvode direktno u rijeku Bosnu.

 

Infrastrukturno rješenje

S ponosom isitičemo da je kompanija Mibral dijelom projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenice”, čime se rješava višedecenijskih infrastrukturni problem grada. Projekat podrazumijeva izgradnju kolektorskog sistema za odovodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz područja grada Zenice sa okolinom. Odvodnju otpadnih voda predviđeno je riješiti izgradnjom jednog kanalizacionog sistema, sastavljenog od lijevoobalnih i desnoobalnih kolektora koji završavaju na postrojenju za prečišćavanje, lociranog na području MZ Banlozi.

Kompanija Mibral, kao jedan od izvođača u ovom kompleksnom projektu, je izvođač radova za postavljanje kanalizacionih cijevi na koje će se tokom realizacije projekta priključiti sve otpadne vode grada Zenice, sa funkcijom adekvatnog tretmana otpadnih voda u prečistaču u Banlozima (koji je dio narednog projekta).

Projekat se sastoji iz nekoliko segmenata:

 • Postavljanje cijevi većih profila (od DN 500 do DN 900) na potezu Blatuša – Balnozi
 • Izgradnja kišnog kolektora uz rijeku Bosnu promjera DN 700
 • Postavljanje jedne pumpne stanice
 • Postavljanje cjevovoda (od DN 200 do DN 300) na potezu Bojin Vir – Raspotočje
 • Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda i snimanje unutrašnjosti kolektora CCTV opremom

Novonastali cjevovod će se priključiti na postojeću gradsku mrežu čineći jedinstven sistem.

 

Mibral spremno odgovara na specifičnosti projekta

Ovaj projekat je specifičan iz nekoliko razloga:

 • koriste se veliki profili cijevi (od DN 500 do DN 900)
 • dubine iskopa su značajne, na pojedinim lokacijama i preko 7 metara
 • zbog blizine rijeke Bosne visok je nivo postojeće podzemne vode
 • provođenje specifičnih radnji poput razupiranja rovova i crpljenja vode

Razupiranje rovova

Da bi se spriječilo obrušavanje bočnih strana rovova, vrši se oplaćivanje i razupiranje rovova. Ovo je obavezna praksa kada se rovovi izvode u rastresitom materijalu ili u gradskim uslovima kada se iskop rova vrši na većim dubinama i sa vertikalnim bočnim stranama rova. Izvođenjem oplate i razupiranja u rovovima, štite se radnici od eventualnih povreda, ali se sprečava i oštećenje kanalizacionih cijevi i samog dna rova.

Crpljenje vode

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova, kao i ostalih radova na trasama kolektora, može se na pojedinim dijelovima trase pojaviti podzemna voda koju treba na prigodan način odstraniti crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova.

Zahtjevna opremljenost i kapacitiranost, znanje i iskustvo

Obimnost i kompleksnost projekta iziskuju korištenje teške mehanizacije preko 20 tona, te stručno osposobljene uposlenike za provođenje ovih zahtjevnih radova. Zahvaljujući tradiciji dugoj preko 46 godina, kao i bogatoj referenc listi na sličnim zahtjevnim projektima, potvrđujemo da smo kredibilan partner u ovom projektu.

Trenutna faza projekta

Trenutno se provode završni radovi na potezu Blatuša – Balnozi, te pripremni radovi na potezu Bojin Vir- Raspotočje.

46 godina s ponosom gradimo!

Investitor: JP „Vodovod i Kanalizacija“ grada Zenice

Nadzor: p2m berlin GmbH

Izvođač radova: Mibral doo | Faruk Jerlagić, Dženan Alijagić Projekt menadžeri